Užijte si nový prostor pro svůj aktivní odpočinek

DOMOVNÍ ŘÁD

Společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků Luční 348 Janské Lázně se sídlem Luční 348, 542 25 Janské Lázně, IČ 07096330 , zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu S, vložce číslo 7090 (dále jen „Společenství vlastníků“), upravuje domovním řádem způsob užívání bytů a domu, chování nájemníků a osob, které žijí s nájemcem v bytě a osob, které se v bytě a domě zdržují.

Článek 1. – OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Základní práva a povinnosti vlastníka, pronajímatele, nájemníků a osob, které žijí s nájemcem v bytě a rovněž i osob, které se v bytě a v domě zdržují (dále společně jen „obyvatel domu“) upravuje občanský zákoník, platná nájemní smlouva a další právní předpisy: zákon o požární ochraně, přestupkový zákon atd.
 2. Obyvatel domu je povinen se řídit nájemní smlouvou, platnými právními předpisy, pokyny Společenství vlastníků nebo jím pověřených osob.
 3. Obyvatel domu je povinen se zdržet všeho, čím by mohl ohrozit bezpečnost a zdraví osob, nebo způsobit škodu na majetku.
 4. Obyvatel domu je povinen se zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům, obtěžoval jiného obyvatele nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Zejména nesmí obtěžovat své sousedy hlukem, zápachem, světlem a vibracemi.
 5. Obyvatel domu je povinen dodržovat noční klid mezi 22:00 hodinou večerní a 6:00 hodinou ranní, kdy musí být dodržován klid pro spánek, zejména utišením osob, zvířat a veškerých spotřebičů.

Článek 2. – UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR A ZAŘÍZENÍ

 1. Společným prostorem a zařízením jsou prostory zařízení přístupné všem obyvatelům domu.
 2. Společné prostory smí být používány pouze k účelům, ke kterým jsou určeny.
 3. Ve společných prostorách je přísně zakázáno kouřit, používat otevřený oheň a odkládat jakékoliv věci.
 4. Čistotu a pořádek ve společných prostorách zajišťuje správce budovy vybraný Společenstvím vlastníků a také obyvatelé domu.
 5. Způsobí-li obyvatelé domu anebo osoby s ním v bytě žijící mimořádné znečištění společných prostor domů nebo jeho okolí, jsou povinni znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad.
 6. Obyvatelé domu jsou povinni vysypávat domovní odpad pouze do nádob k tomu určených a zachovávat při tom čistotu.
 7. Nádoby nesmějí stát na chodnících a veřejných prostranstvích. Společenství vlastníků za aktivní spolupráce obyvatel domu zajistí, aby cesta mezi stanovištěm nádob na domovní odpadky a místem jejich vyprazdňování byla prosta všech překážek a v zimě zbavena sněhu. Nádoby na domovní odpadky nesmí být plněny tak, aby po jejich naplnění nebylo možno víko nádoby zavřít. Není dovoleno do sběrných nádob sypat žhavý popel, suť, posekanou trávu a suroviny určené pro sběr. Jiné předměty, které není dovoleno do sběrných nádob umisťovat, musí odstranit na svůj náklad obyvatel bytu.
 8. Odklízení sněhu z teras a balkónů přidělených k výhradnímu užívání jednomu nebo více obyvatelům domu je povinností těchto obyvatel domu.
 9. Není dovoleno pohybovat se po domě v lyžařské obuvi.
 10. Obyvatelé jsou povinni při opuštění společných prostor je řádně uzamknout a zabezpečit proti vniknutí cizích osob.

Článek 3. – INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ V DOMĚ A NA DOMĚ

 1. Jakékoliv vývěsky, nápisy a jiné informační zařízení (reklamy) mohou být umístěny v domě a na domě jen se souhlasem Společenství vlastníků.

Článek 4. – OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ V DOMĚ

 1. Ke komínovým dvířkům, hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání obyvatele domu nebo provozních místností, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti obyvatele domu nebo příslušníků jeho domácnosti, nebo po skončení provozu v provozních místnostech.
 2. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu apod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo včas oznámeno.
 3. Zjistí-li obyvatel domu jakékoliv poškození, zničení či zmizení zařízení domu, ohlásí tuto skutečnost neprodleně správci budovy nebo Společenství vlastníků.
 4. Parkování je v domě a jeho okolí zajištěno pouze formou vyhrazených specifických parkovacích míst. Není dovoleno parkování mimo tato vyhrazená parkovací místa jak v domě tak i jeho okolí. Bez souhlasu majitele parkovacího místa není dovoleno parkování na těchto vyhrazených místech. V domě není povoleno parkování vozidel s alternativním pohonem CNG, LPG. V případě, že obyvatel domu nemá zakoupeno venkovní parkovací místo, musí vozidla s pohonem CNG a LPG parkovat na blízkém veřejném parkovišti.

Článek 5. – DOMÁCÍ A JINÁ ZVÍŘATA

 1. Chovat nebo držet (dále jen chovat) zvířata je dovoleno, jen pokud je o tato zvířata řádně pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní, veterinární nebo jiné provozní závady a neohrožují-li čistotu, bezpečnost a klid v domě.
 2. Každý z obyvatelů, který chová zvíře (zvířata), je povinen dodržovat všechny platné předpisy a nařízení na ochranu zvířat.
 3. V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domě, bezpečného a klidného sousedského soužití je chovatel povinen:
  • a) dbát, aby zvířata jinak neznečišťovala společné prostory domu, balkony a venkovního okolí domu;
  • b) zamezit volnému pobíhání zvířat ve společných prostorách domu;
  • c) důsledně dbát základních pravidel hygieny, čistoty, ochrany zdraví a bezpečnosti spoluobčanů a pečovat, aby chov zvířat nedával podnět k narušování soužití obyvatelů domu.
 4. V případě, že hrozí nebezpečí nákazy zvířat, může být podle platných předpisů nařízeno zrušení chovu nemocného zvířete v domě.
 5. Chov domácího hospodářského zvířectva je zakázán.
 6. Krmit v domě nebo jeho okolí potulná či divoká zvířata a ptactvo je zakázáno.

Článek 6. – POŽÁRNÍ OCHRANA

 1. Každý je povinen se zdržet všeho, čím by mohl zvýšit riziko požáru, způsobit požár nebo ohrozit zdolání požáru.
 2. Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen použít ručních hasících prostředků k uhašení začínajícího požáru, v případě rozsáhlejšího požáru volat 150.
 3. Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen použít ručních hasících prostředků k uhašení Detaily, jak postupovat popisuje Požární poplachová směrnice umístěná v každém patře bytového domu.

Článek 7. – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ustanovení tohoto domovního řádu platí pro všechny uživatele bytů i nebytových prostor.
 2. Společenství vlastníků je povinno zajistit, aby tento domovní řád byl trvale vyvěšen na webových stránkách domu http://www.apartmany-jestrab.cz/
 3. Pronajímatelé bytů mají za povinnost seznámit nájemce s ustanovením tohoto domovního řádu.
 4. Ruší se případný stávající domovní řád, který je tímto plně nahrazen.
 5. Tento domovní řád nabývá platnosti od 1.12.2019.